โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวภัชราพรรณ สีชมภู

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^