โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
          ภายในปี 2562 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมืออาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
 1. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ICT ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครู – บุคลากร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
 6. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ (Goal)
 1. โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และ ICT ท่าส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 3. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ชุมชนและทุกภาคส่วน สนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 5. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
กลยุทธ์ของโรงเรียน
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 4. สร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้
 5. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์โรงเรียน
          ประพฤติดี มีวินัย
เอกลักษณ์โรงเรียน
          สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน วงโปงลาง
^