โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายนภภูมิ แก้ววิเศษ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

 • thumbnail

  นางเยาวลักษณ์ สอนสะอาด

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นายสเกณฑ์ จันทร์เพ็ญ

  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุกันญา ช่างเหล็ก

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสุดารัตน์ รักกระโทก

 • thumbnail

  นายวิเชียร บัวสาย

 • thumbnail

  นางสาวสุนิษา ศิริสุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายวสันต์ ขำพิมาย

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นายวิรพงษ์ ปะนามะเส

 • thumbnail

  นางสาววัชราภรณ์ แสงทิตย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวภัชราพรรณ สีชมภู

  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 • thumbnail

  นางวรินทร ทวีนันท์

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา งามศิริ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายนันทิวัฒนะ พาบุดดา

  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 • thumbnail

  นายกรกต วัดเข้าหลาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ บุญชัย

  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายยุทธชัย กาญจนตันติกุล

  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา จันทาทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางอัญชลี ลับสันเทียะ

  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร สันจรโคกสูง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐนันท์ ทองเรือง

^